Met nieuwe wet veel meer mogelijkheden voor goed pensioen

Lijfrente wordt pensioen in de derde pijler genoemd. Daarbij is de eerste pijler AOW, de tweede pijler is het werkgevers-pensioen. Sinds begin dit jaar is het opbouwen van een lijfrente-pot voor later flink interessanter geworden.

Niet alleen zzp’ers en ondernemers moeten voor hun eigen pensioenpot zorgen, maar ook steeds meer Nederlanders met een dienstbetrekking zien dat, als ze later hun levensstijl willen handhaven het nodig is om een aanvullende pensioenpot op te bouwen. Dat kan fiscaal gunstig met lijfrente. Er is nieuwe wet- en regelgeving voor de toekomstige pensioenopbouw, en dat heeft vooral flink wat gevolgen voor het aanvullend pensioen met lijfrente.

Maximale aftrek omhoog

De maximale lijfrenteaftrek (het bedrag dat je op de lijfrente-rekening inlegt mag je in aftrek brengen op de inkomstenbelasting) gaat van 13,3% van de premiegrondslag naar 30%: meer dan een verdubbeling. Dit betekent dus een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk in je aanvullende pensioenpot kunt storten. Ook wordt het maximum dat je jaarlijks als lijfrente mag inleggen flink verhoogd: van zo’n € 13.500 naar ruim € 30.000. Daarnaast wordt er een langere periode voor het inleggen van lijfrente-gelden ingevoerd. Nu stopt die mogelijkheid nog als de AOW start. Het wordt straks ook mogelijk in de vijf jaren vanaf de aanvang van de AOW. Heel interessant voor degenen (waaronder zzp’ers) die niet stoppen met werken als ze de AOW-datum bereikt hebben.

Inhalen van gemiste inleg vorige jaren

Verder wordt de mogelijkheid om onbenutte fiscale ruimte uit eerdere jaren in te halen, de zogeheten inhaalruimte, flink verruimd. In een bepaald jaar mag tot € 38.000 gemiste ruimte uit eerdere jaren worden gebruikt. Nu is dat € 7.500, of bijna € 15.000 vanaf 10 jaar voor de AOW-datum. Pensioenspaarders mogen hierbij straks bovendien tot 10 jaar terugkijken, in plaats van nu 7 jaar. Dit is voor veel zzp’ers (met wisselende omzetten) interessant, omdat je na magere jaren in betere jaren voor een langere periode de onbenutte jaarruimten alsnog kunt gebruiken.

Conclusie

De nieuwe wetgeving geeft ondernemers en zzp’ers veel meer ruimte om via lijfrente fiscaal gunstig voor de oude dag te sparen. Er is nog wel een voorbehoud. Omdat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023 (die na invoering met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2023 – te benutten zal zijn) politiek gevoelig ligt, kunnen we een (verder) uitstel van deze wet niet helemaal uitsluiten. Wel lijkt er consensus dat de hierboven genoemde wijzigingen in ieder geval doorgang moeten vinden.