Meer geld voor gepensioneerden

Sinds kort ligt eindelijk de nieuwe pensioenwet bij de Tweede Kamer. Het duurde lang. Na het principeakkoord van juni 2019, dat na bijna tien jaar onderhandelen werd bereikt, lag er in 2020 een definitief pensioenakkoord.

Op het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel was echter veel kritiek. Die kritiek is verdisconteerd in de wet die nu naar de Tweede Kamer is gestuurd. De regels gelden naar verwachting vanaf 1 januari 2023, maar de pensioenfondsen krijgen 4 jaar de tijd om het stelsel in te voeren. In de praktijk zal dat betekenen dat de echte invoering per 1 januari 2027 plaatsvindt.

Meebewegen met economie en beurs

Onder het nieuwe stelsel zullen pensioenen meer gaan meebewegen met de economische ontwikkelingen dan tot nu toe het geval was. In de praktijk betekent dat; meer meebewegen met hoe het tij op de financiële markten is. Dat is gunstig als het economisch en op de beurs goed gaat. Maar als het economisch en op de beurs tegenzit, zullen we dat ook sneller voelen in onze portemonnee. Verder wordt het pensioen meer individueel. Iedere pensioendeelnemer heeft een ‘eigen potje’. Pensioen is dus geen percentage meer van het verdiende salaris.

Indexatie goed nieuws

Prettig voor pensioengerechtigden is dat pensioenfondsen al dit jaar soepeler indexatieregels mogen toepassen (waarbij de opgelopen rente gunstig is voor de pensioenfondsen). Per 1 juli dit jaar mag een fonds indexeren bij een beleidsdekkingsgraad (een gemiddelde over twaalf maanden) van 105%. Dat was 110%. Indexatie betekent dat het pensioen wordt verhoogd op basis van de prijsstijgingen van de lonen en/of de prijzen van goederen. En de dekkingsgraad geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren.

Verhoging zal inflatie niet compenseren

Het ziet ernaar uit dat in de loop van dit jaar steeds meer pensioenfondsen het percentage van 105% gaan halen. De grote pensioenfondsen hebben al aangegeven dat ze verhoging overwegen zodra hun dekkingsgraad voldoet aan deze soepeler indexatieregels. Het is nog onduidelijk hoeveel de pensioenen dan worden verhoogd. Dat verschilt per pensioenfonds en de fondsen willen er nu nog niets over zeggen. De verhoging zal in elk geval niet de hele inflatie goed kunnen maken. De koopkracht van gepensioneerden blijft dus achteruitgaan, al gaat het als indexatie wordt toegepast minder hard.