fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Juridische informatie en Privacy & veiligheid

Indien je deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door JOUW, gevestigd aan de Herengracht 493, 1017 BT in Amsterdam. JOUW staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61133078 en is een handelsnaam van Wijs & van Oostveen Fund Management BV. Het BTW nummer is NL8542.22.108.B.01.

Algemeen
JOUW is als beheerder van beleggingsfondsen in het bezit van een AIFM-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Het Profiel Fonds Defensief, Profiel Fonds Neutraal, Profiel Fonds Offensief, Global Titans Fund, het Dynamic Euro Bond Fund, het Bright New World Fund en het ABS Fund zijn beleggingsfondsen met een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Jouw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke je tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van jouw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van JOUW een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan JOUW er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. JOUW aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van JOUW.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. JOUW of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JOUW niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van JOUW omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid
Alle informatie of gegevens welke naar JOUW wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

JOUW is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bezoeker of gebruiker van deze website en door het versturen van je gegevens online, verleen je JOUW en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om je te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden jouw gegevens bewaard. Als je hiertegen bezwaar hebt, kan je een e-mail sturen. Je hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Binnen JOUW en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot je persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien JOUW hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies
Jouw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van JOUW wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schijf van je persoonlijke computer wordt opgeslagen.

  • Tracking cookies
    Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt JOUW of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken, om look-a-like-profielen te creëren en om jou te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.
  • Analytics cookies
    Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JOUW heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je hebt het recht JOUW en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan JOUW, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Beleggingsaanbeveling
JOUW kan met betrekking tot de door haar beheerde en aangeboden beleggingsfondsen beleggingsaanbevelingen op haar eigen website en/of websites van derden plaatsen.

Beleggingsaanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt.

De beleggingsaanbevelingen dienen niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De aanbevelingen zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met jouw specifieke beleggersprofiel. Je mag de aanbevelingen dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: je dient je eigen beleggingsadviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het financiële instrument dat in de betreffende beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor jou een passende investering is en of de beleggingsaanbeveling in overeenstemming is met jouw beleggersprofiel.

De AFM is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

De opstellers van de betreffende beleggingsaanbevelingen verklaren dat hun beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de beleggingsaanbevelingen.

Tenzij anders vermeld, heeft de betreffende opsteller op het moment van publicatie geen positie in het betreffende financieel instrument.

JOUW kan op het moment van publicatie ten behoeve van haar participanten een positie via een van de door haar beheerde beleggingsfondsen in de betreffende financiële instrumenten hebben.

JOUW verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in de beleggingsaanbeveling vermelde bedrijven.

Met betrekking tot de opgestelde beleggingsaanbevelingen zijn onder meer de volgende bronnen geraadpleegd: de website van de betreffende uitgevende instelling, analistenrapporten van derden, diverse binnen- en buitenlandse dagbladen en informatiesystemen, zoals Bloomberg en Reuters.

Alle beleggingsaanbevelingen gelden voor een periode van 12 maanden.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Copyright © 2023 JOUW